English | Русский | Français  
     

萬錦當代音樂節是一個公共慈善組織,自2011年以來一直在促進本地藝術家表演20世紀和21世紀全球創作的音樂。音樂節每年舉辦一次,還包括英語和法語的講座和研討會,講習班,大師班,音樂會前的聊天,中場休息討論,音樂會後的招待會,有關當代作曲家生平的紀錄片和社交活動。音樂節通過慶祝和保存表演藝術的活動鼓勵當地社區的參與。


2020年MCMF已推遲到2020年9月/十月進行。 計劃和時間表將很快公佈。MCMF致力於為殘疾人的所有客戶提供卓越服務。了解更多...

___________________________________________________________________________